Ilocano

Ti Seven Hills Surgery Center ket immannurot kadagiti maipakat a linteg para ti Fedral a eibil a karrenman ken saan a manggiddiat segun ti puli, kolor, nasyon a naggapan, edad, disabilidad, wenno sex.

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti (702) 914-2028